omid from mashhad, Iran

چه ثبت غریب و قشنگی
.
زاویه ی دید، کادر، فوکوس و فلو و بافت های خیلی خیلی زیباست
.
آدم رو به فکر فرو می بره

19 May 2013 8:47pm